"Keresd meg Gyurcsány szakdolgozatát!" – Játékszabályzat

MNO, 2012. június 19., kedd 02:14, frissítve: csütörtök 12:45

1. A játék szervezője

A „Keresd meg Gyurcsány Szakdolgozatát!” nyereményjáték (a továbbiakban: „játék”) szervezője a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Üllői út 102., a továbbiakban: „Szervező”).  A Szervező játékot szervez az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 14 éven felüli természetes személy, kivéve:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- akit a Szervező a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.

3. A játék időtartama

A játék 2012. június 19. napjától 2012. július 3. napjáig, 14 napon keresztül tart.

4. A játékban való részvétel

A játékban való részvétellel a játékos a jelen, mno.hu internetes oldalon közzétett hivatalos részvételi feltételeket elfogadja.

5. A játék menete

A játék célja, hogy a játékos összegyűjtse az mno.hu oldalon közzétett cikkek alatt véletlenszerűen megjelenő kilenc képkocka mindegyikét és saját albumába rendezze őket. A kilenc képkocka egyetlen képpé áll össze. A játékos akár egyetlen nap alatt összegyűjtheti az összes képrészletet. A képkockák helyzete folyamatosan változik. A képeket mindig az aznapi friss cikkek alatt kell keresni.

Ha a játékos megtalálta az első részletet és rákattint a képre, felugrik egy gyűjtőalbum, amelybe a program automatikusan behelyezi a megtalált darabot. A játékosoknak a játék kezdete előtt nem kell előzetesen regisztrálniuk ahhoz, hogy rész vehessenek a játékban.

A játékot célszerű mindig ugyanarról a számítógépről és böngészővel játszani.

Ha összegyűlik az összes képrészlet, akkor az összeállt, immáron teljes kép alatt megjelenik egy kérdés három választási lehetőséggel. Ahhoz, hogy a játékos részt vehessen a sorsoláson, helyesen kell megválaszolnia a kérdést. Helytelen válasz esetén a játékos üzenetet kap arról, hogy rossz választ adott, és újra próbálkozhat a helyes válasz megadásával.

Helyes válasz esetén megjelenik egy köszöntő üzenet, és a játékosnak meg kell adnia az adatait (név, cím, email-cím, telefonszám, születési dátum) a nyereménysorsoláson való részvételhez.

A helyesen válaszolók között a játék lezárása utáni 6 (hat) napon belül a Szervező közjegyző jelenlétében kisorsol 5 (öt) játékost mint a fődíjak nyerteseit. A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben a Szervező írásban értesíti, továbbá névsorukat az mno.hu internetes oldalon is közzéteszi.

6. A fődíjak

A játék fődíja 5 (öt) darab 3 (három) napos, 2 (két) főre szóló utazás reggelivel, melyeket az STA Travel szervez meg. Az utazások célja: Prága, Bécs, Pozsony, Berlin és Brno. A fődíjak tartalmazzák a vonatút költségeit is. A fődíjakat értékesíteni nem lehet, át nem ruházhatók. Az utazások pontos időpontját és további részleteit a nyerteseknek az STA Travellel kell egyeztetniük. A fődíjak 2012. december 31. napjáig használhatók fel. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a fődíjak átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

7. Adatvédelem:

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-50051/2012.

A játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a játék során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.

A játékban részt vevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (telefonszám, illetve név, postacím, email-cím, születési dátum) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa. Az a játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1089 Budapest, Üllői út 102.

A játékosok által megadott postázási címek, telefonszámok, email-címek hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) és az ebből adódó problémákért (email-kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal.

A játékos a játékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön részére, továbbá hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait e célnak megfelelően, valamint a játék lebonyolítása céljából a szükséges mértékben kezelje.

A játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a játékos engedélye. A Szervező az adatokat a játék befejezésétől számított 5 évig kezeli.

A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A Szervező vállalja, hogy a játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja át, harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

A Szervező által kezelt adatok köre: név, email-cím, lakcím, telefonszám, születési idő.

A Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a játékos az adatainak a Szervező általi kezelésének megszüntetését írásban nem kéri. A játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok teljes körét törlik abban az esetben, ha a játékra jelentkező személy ezt írásban a Szervező postacímén kéri. A játékos személyes adatainak a Szervező általi kezelésének megszüntetését, illetőleg adatainak helyesbítését bármikor indokolás nélkül kérheti, a hírlevélről való leiratkozással is. A játékos kérheti továbbá az adatok helyesbítését, törlését, illetőleg az azok kezelésére irányuló tájékoztatást a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálatán keresztül. A játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben e nyilatkozatát a névre és az email-címre kiterjedően teszi a sorsolást megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra hogy ez esetben a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények továbbítása nem lehetséges.

A játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Szervező kijelenti, hogy szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak, valamint a jogszabályban meghatározott feltételek szerint járnak el.

A játékkal és a sorsolással kapcsolatos kérdések esetén a Szervező az 1/814-8711-es telefonszámon ad felvilágosítást munkanapokon 9–17 óra között.

8. Felelősségkizárás

A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező, illetve a játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az mno.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos internetoldal címe, mely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2012. június 19.

Szervező

hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
hirdetés