Az első Kossuth-díj

Rákosiék nagy tudatossággal az 1945 előtti értelmiséget tüntették ki

2005. március 14., hétfő 01:00

Ezerkilencszáznegyvennyolc tavaszán már kerek egy esztendeje a nemzetek közösségébe visszafogadott, szabad ország voltunk. A szovjet kormány 1948 februárjában értesítette a magyar kormányt, hogy az 1947-es párizsi béke értelmében kivonja csapatait Magyarországról, és csak a még megszállt Ausztriában állomásozó Vörös Hadsereg ellátásához szükséges erőket tartja hazánkban. Úgy tűnt tehát, hogy lassan rendben jönnek a dolgok. Ekkor adták át első alkalommal a Kossuth-díjakat is.
Lelkesen ünnepelt az ország. Érkeztek a külföldi küldöttségek, így például Jugoszláviából Milovan Gyilasz; Amerikából és Franciaországból ottani magyar egyesületek képviselői jöttek tömegével. Március 15-én, egy hétfői nap délelőttjén a diákifjúság vonult el ünnepi menetben a Nemzeti Múzeum épülete előtt. Sütött a nap. A napilapok terjedelmes tudósításokban számoltak be a társadalmi megbékélésről. A Magyar Nemzet ünnepi számában Bethlen Margit és Vaszary Gábor tárcái voltak olvashatók. (Az írónő férje, Bethlen István Sztálin rabjaként halt meg; őt magát nem sokkal később kitelepítették fiával együtt.)
Ekkor osztották ki az első Kossuth-díjakat. A Szabad Nép természetesen beszámolt a nagy eseményről. „A Szentkirályi utcai köztársasági palota díszes kapubejáratán hétfő délután egymás után léptek be a szellemi és fizikai munka legderekasabb munkásai, egyetemi tudósok, dorogi vájárok, földműves-szövetkezetek vezetői, mérnökök, gépgyári rohammunkások, pedagógusok, költők, művészek: száztízen, a kiválasztottak” – írták. (…) „Együtt van a kormány, és belép a terembe Tildy Zoltán köztársasági elnök. Hozzák a nyomtatott okleveleket, névre szóló borítékokban a pénzesutalványokat (1948-ban húszezer, illetve tízezer forinttal járó Kossuth-díjakat adtak ki; összehasonlításképpen: egy vidéki házat öt-tízezer forint között már lehetett venni; egy kisebb filozófiatörténeti könyv honoráriumából megvolt a téli tüzelő) és a babérkoszorús arany- és ezüstjelvényeket. Előbb Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszter mond rövid bevezető beszédet. Hangsúlyozta, hogy a Kossuth-díj létesítését a Magyar Kommunista Párt vetette fel, és ezt a javaslatot tette magáévá a kormány, majd pedig idén februárban a Kossuth-díj alapítását törvénybe is iktatták. A Kossuth-díj keretében egymillió forint kerül kiosztásra olyanok számára, akik bebizonyították: a demokráciáért alkotni öröm, kötelesség és dicsőség.”
Ugyanebben a számban Rákosi Mátyás szavait is olvashatjuk a „testvériségről”.
„A magyar demokrácia kormánya – mondta Rákosi elvtárs meg-megújuló viharos taps és helyeslés közepette – a legtisztább negyvennyolcas hagyományok szellemében cselekszik, amikor Kossuth Lajosról nevezi el, és március 15-én osztja ki az újjáépítő munka, az egyéni kezdeményezés és közös erőfeszítés hőseinek jutalmát. (…) A magyar népi demokrácia szerencséjére a nemzetközi helyzet ma gyökerében más, mint 1848-ban volt, amikor szabadságharcunkkal szemben az európai reakció is mozgósítani tudta ellenünk szomszédainkat. Most megvalósulhatott Kossuth legforróbb vágya, a testvériség magyar, szláv és román között. Ennek a testvériségnek a jele az a kölcsönös segélynyújtási szerződés, amelyet Moszkvában (…) aláírtunk. (Tomboló taps és lelkesedés.)”
Tanulságos a kitüntetettek névsorát tanulmányozni. A művészek közül a legtöbb festő és szobrász: Bernáth Aurél, Czóbel Béla, Csók István, Derkovits Gyula (posztumusz), Egry József, Ferenczi Béni és Noémi, Koszta József, Kovács Margit, Medgyessy Ferenc, Vedres Márk. Feltűnő, hogy nem kapott Kossuth-díjat Kisfaludi Strobl Zsigmond, mint ahogyan Rudnay Gyula vagy Szőnyi István sem… Egyetlen élő zeneszerző volt a díjazottak között: Kodály Zoltán. (Bartók posztumusz Kossuth-díjat kapott.) Ezenkívül Rácz Aladár cimbalomművész részesült a kitüntetésben.
A színészvilágot három művész képviselte: Bajor Gizi, Major Tamás és Somlay Artúr. Az írók közül Déry Tibort, Füst Milánt, Illyés Gyulát, József Attilát (posztumusz), Nagy Lajost és Sík Sándor katolikus pap-költőt, egyetemi tanárt illette az elismerés.
A tudomány nagyjai közül Horváth János, Lukács György, Fejér Lipót, Kiss Lajos, Németh Gyula, Öveges József, Straub F. Brúnó, Szent-Györgyi Albert és Zemplén Géza részesült a kitüntetésben, továbbá néhány mérnök és műszaki-vegyipari kutató.
A névsorból világosan kiderül, hogy nagy tudatossággal az 1945 előtti értelmiséget tüntették ki, ország-világ előtt bizonyítván, hogy a kormány és az államhatalom számít a két háború közötti „Horthy-korszak” művész- és tudóstársadalmára. Jó néhány kitüntetett az 1945 előtti legmagasabb állami elismerést, a Corvin-koszorút is magáénak mondhatta. (Horvát János, Fejér Lipót, Kodály Zoltán, Németh Gyula, Szent-Györgyi Albert, Zemplén Géza.) A közvéleményben ez a folyamatosság megnyugtató érzést kelthetett, hiszen még a cserkészinduló költője, Sík Sándor is kapott Kossuth-díjat, nemkülönben Öveges József szerzetes-tanár…
Egy baljós jelre azonban felfigyelhetett volna a társadalom. Balázs Béla Cinka Panna címmel dalművet írt Kodály Zoltán számára, amelyet az Operaház készült bemutatni. Bartók, Kodály és Balázs Béla a század eleje óta dolgoztak együtt szoros barátságban. Közismert volt, hogy A fából faragott királyfi és A kékszakállú herceg vára szövegkönyvét Balázs Béla írta. Útjaik aztán szétváltak: Balázs Béla Bécsbe, majd Berlinbe, végül Moszkvába emigrált. Most hazatért és a két művész, Kodály és Balázs ismét közös munkába fogott.
Az ünnepi bemutatót mégis fagyos közöny fogadta. Lukács Margit, Cinka Panna alakítója mesélhetne erről, ha élne. A kurta hírlapi beszámoló megemlítette, hogy a Kodály-bemutatón megjelent Tildy Zoltán köztársasági elnök a feleségével, Dinnyés Lajos miniszterelnök és Vorosilov marsall, a szovjet küldöttség vezetője, de Balázs Bélának még a nevét sem írták le.
Balázs Béla az emigrációból hazatért magyar írók közül egyedüliként maradt meg „polgári szellemű” írónak; rövid életű folyóiratában Márait, Tamásit publikált. (Egyikük sem lett 1948-ban Kossuth-díjas.) Talán sok mindent megmagyaráz, hogy Balázs Bélát híres filmesztétikája miatt (ami 1924-et követően 1948-ban jelent meg először magyarul) Zsdanovék egy párthatározatban Eizensteinnel és más jeles szovjet–orosz rendezőkkel együtt keményen megbírálták, kiátkozván őket a szocialista realizmusból. Balázs tehát kegyvesztett lett.
A centenáriumi ünnepségek fényes napjai hamar tovatűntek. Utolsó csalétek volt a Kossuth-díj-átadási ünnepség a reménykeltő magyarság számára. A Népszava még arról informálta olvasóit, hogy „a Szovjet Állami Könyvkiadó kiadja Petőfi összes műveit, a Szovjetunióban élő magyar író, Hidas Antal fordításában”. Vajon benne volt-e a kötetben a Föl a szent háborúra című? „Itt a próba, az utósó / Nagy próba: / Jön az orosz, jön az orosz, / Itt is van már valóba’. / Eljött tehát az utósó / Ítélet, / De én attól sem magamért / Sem hazámért nem félek.”
Jött az orosz 1945-ben is – és maradt sokáig.
1948. április végén államosították a száz alkalmazottnál több dolgozót foglalkoztató üzemeket. Júniusban egyesült a kommunista és a szocialista párt; számos régi szocdemvezetőt leváltottak, száműztek. Június közepén államosították az egyházi iskolákat. Az egyetemek profeszszorait (a Kossuth-díjas Horváth Jánost is) nyugdíjazták. Tavasztól kezdve folyt a németek („svábok”) kitelepítése. Annyi tapintat azért volt az akkori kormányzatban, hogy nem tettek nagypéntekre ballagási diákbált…

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.