IQ-akadályverseny

A felnőttkorban nyújtott teljesítményt kevésbé sikeresen jelzik előre

2010. január 12., kedd 00:00

Szeretjük simogatni az egónkat. Ennek egyik módja, hogy intelligenciateszteket töltünk ki egészen addig,
míg egyik véletlenül azt nem mutatja, hogy okosak vagyunk. Tényleg ezt mutatja? Eltekintve attól,
hogy a legtöbb, filléres könyvekben vagy gyanús internetes oldalakon elérhető teszt semmire sem jó, a megbízhatókon elért jó eredmény sem biztosít afelől, hogy értelmesebben viselkedünk a mindennapokban az átlagnál.
Intelligenciahányados

Bár szinte mindenki ismeri az intelligenciahányadost (intelligenciakvóciens, IQ) mint az intelligenciatesztek számszerűsített eredményét, kevesen tudják, hogy a modern IQ sokban különbözik attól, amelyet 1912-ben Wilhelm Stern német pszichológus kifejlesztett. Ő a gyermekek mentális fejlettségét mérő pszichológiai tesztek eredményének jellemzésére vezette be az IQ-t, amelyet a gyermek mentális és kronologikus életkorának egyfajta összehasonlításával számoltak ki. A modern IQ-tesztek ezzel szemben arról tudósítanak, hogy a személy tesztben elért eredménye a teljes népesség hány százalékánál magasabb.
Mint a legtöbb biológiai jellegzetesség, az intelligencia mértéke is haranggörbeszerű, normál eloszlást követ, tehát az átlagos intelligenciájú emberek vannak a legtöbben, az alacsonyabb és magasabb IQ-val rendelkezők pedig fokozatosan kevesebben. Manapság minden ország esetében úgy állítják be a teszteket, hogy a legtöbb ember pontértéke 100 legyen, az eredmények tehát inkább jelentik az átlagtól való eltérés mértékét, mint egy abszolút mérőszámot. A számítási módszer megváltoztatása az átlagos IQ-tartományban nem okozott látványos változásokat, a szélsőségesen magas értékek azonban megkérdőjeleződtek. Marilyn vos Savant amerikai írónőt (akinek neve véletlenül bölcset, tudóst jelent) például sokáig a világ legmagasabb intelligenciahányadossal bíró személyének tartották, mert az egyik teszt szerint az IQ-ja 228. Az újabb számítási mód szerint azonban 145 fölött romlik a teszt megbízhatósága, így nincs sok értelme a hasonlóan nagy számoknak.
A népesség átlagos IQ-ja minden évtizedben három ponttal nő a világ legtöbb részén. A felfedezője után Flynn-effektusnak elnevezett jelenség oka viták tárgya. Egyes kutatók a jobb táplálkozással, a kisebb családmérettel, a magasabb színvonalú oktatással, esetleg a gyereket érő környezeti ingerek komplexebbé válásával magyarázzák, mások viszont úgy vélik, hogy ez a növekedés csak látszólagos. Minthogy az amerikai iskolarendszerben az IQ-teszteket gyakran alkalmazzák a gyermekek mentális képességeinek (ezen keresztül pedig az iskola minőségének) mérésére, mindenkinek előnyös, ha jobb eredmények születnek. A jelenség felfedezése óta rendszeresen újrakalibrálják a teszteket, hogy az átlagos IQ 100 maradjon.

Az intelligenciateszteken az emberek 98 százalékánál jobb eredményt elérőket tömörítő nemzetközi szervezet, a Mensa kanadai részlegének tagjai között végzett nyolcvanas évekbeli felmérés szerint 44 százalékuk hitt az asztrológiában, 51 százalékuk igaznak tartotta a bioritmusok áltudományos elméletét, és 56 százalékuk szerint léteznek földönkívüliek, írja a New Scientist. Hogy is van ez? Elvégre ők lennének a legintelligensebb emberek a földön, mégis hisznek az efféle nyilvánvaló butaságokban? A magas fokú intelligencia tehát nem teljesen azt jelenti, hogy a személy minden szituációban a legértelmesebb döntést hozza, sem azt, hogy minden problémára a legcélravezetőbb megoldást adja. De akkor mit jelent?
– Az intelligencia egyfajta problémamegoldó képesség, de meg kell különböztetni, hogy milyen problémákra vonatkozik és milyenekre nem. A kreativitás például ugyancsak egy problémamegoldó képesség, de ott sokféle jó megoldás is elképzelhető. Ezzel szemben az intelligenciát igénylő problémáknak csak egy jó megoldásuk van – mondja Rigó Péter, a Mensa magyar tagszervezete, a Mensa HungarIQa felügyelő pszichológusa. – A múlt században két nemzetközi kongresszust is összehívtak az intelligencia általánosan elfogadott meghatározásának kidolgozására, de nem sikerült megegyezésre jutniuk.
– Intelligenciáról tulajdonképpen csak azóta beszélünk, amióta tesztek segítségével mérni tudjuk. Ám nem tudjuk, hogy amit a tesztek mérnek, az létezik-e független emberi tulajdonságként vagy sem – mondja Vajda Zsuzsanna pszichológus, a Miskolci Egyetem tanára. – Nyilván létezik egy emberi tulajdonság, amelyet nevezzünk értelmességnek. Ám azt, hogy ez miben ölt testet, teljes mértékben a kultúra határozza meg. Hogy azt tekintjük-e értelmesnek, aki a csillagok alapján jól tud tájékozódni az óceánon, vagy azt, aki matematikai feladatokat képes megoldani, a kultúra dönti el.
– Ugyanakkor az IQ-teszteken elért eredmény meglepően szoros összefüggést mutat bizonyos pszichológiai kísérletekben elért eredményekkel, például a reakcióidővel vagy az észlelési idővel – teszi hozzá Rigó Péter. – Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy magas intelligenciájú ember számára a csak néhány ezredmásodpercre felvillanó ábra sajátosságai már felfoghatók, míg az átlagos IQ-jú ember számára nem. Az intelligenciát nagyon sok fiziológiai paraméterrel is összefüggésben állónak találták, többek között elektroencefalográfos vizsgálatokban.
A mérőeszközök mindig kulturálisan kötöttek. Az intelligenciateszt eredménye részben emberi sajátosságon, részben a kultúra értékítéletén alapszik, a kettőt pedig szinte lehetetlen elválasztani. Vajda Zsuzsanna szerint elvileg sem lehetséges a „tiszta” értelmességet mérni. A többszörösintelligencia-elmélet hívei például felvetik, hogy az értelmesség többféle képességben is testet ölthet: szociális intelligenciáról, művészi vagy érzelmi intelligenciáról beszélnek. Ezek azonban egymással nem összehasonlítható és talán nem is mérhető fogalmak. Rigó Péter egyetért vele, szerinte még annyira sem lehet e fogalmakat definiálni, mint a hagyományos értelemben vett intelligenciát. Egyes intelligenciateszt-szerkesztők folyamatosan törekednek arra, hogy kultúrafüggetlen teszteket állítsanak össze, amelyekben így nem lehet olyan kérdés, amelyhez általános műveltségre és nyelvi képességekre van szükség. A legtöbb pszichológus azon a véleményen van, hogy az IQ-tesztek nem arra valók, hogy kultúrák közötti összehasonlításokat végezzenek velük. A teszteket minden országra újra és újra kalibrálni kell, azok nem alkalmazhatók mindenhol.
– Az intelligenciatesztek két jellemzőt mérnek: az úgynevezett kristályosodott intelligenciát, amelyen az általános tudást és a megszerzett szókincset értjük, illetve a folyékony intelligenciát, amely az újabb információk feldolgozásának képességét jelenti. Ezek közül egyik sem alkalmas azonban a racionális gondolkodási képesség jellemzésére – válaszolta lapunk kérdésére Keith Stanovich pszichológus, a torontói egyetem tanára. Szerinte tehát e tesztek nem mondanak semmit arról, hogy az ember képes-e helyes döntéseket hozni valós élethelyzetekben. Amint tavaly megjelent What Intelligence Tests Miss (Amit az intelligenciatesztek eltévesztenek) című könyvében írja, e tesztek – hiányosságaik ellenére – jelentősen meghatározhatják az emberek tanulmányi, majd karrierbeli lehetőségeit az Egyesült Államokban.
Mire jók hát az intelligenciatesztek?
– Az IQ-teszteken kapott eredmény jól korrelál azzal, hogy egy egymást ismerő közösség tagjai mennyire tartják intelligensnek az adott személyt – mondja Rigó Péter. Az intelligenciatesztek eredményei általában meglehetősen egybecsengenek azzal is, hogy ki sikeres és ki sikertelen az életben. A társadalom magasabb régióiban többen vannak a magas intelligenciahányadossal bíró személyek, mint az alsó rétegekben. Az amerikai pszichológusok egy csoportja ezt egyfajta természetes igazságként értékeli, hiszen nem meglepő, hogy az „okos” emberek feljebb jutnak, mint a „buták”.
– A valóságban ez egyáltalán nincs így. Az egyes emberek társadalmi előmenetele legalább annyira függ a társadalmi elvárásoktól, mint az ember értelmi képességeitől – érvel Vajda Zsuzsanna. – A környezeti hatás legékesebb bizonyítéka, hogy a másfél évszázados tankötelezettség ténylegesen „megokosította” azoknak a szerencsés országoknak a lakóit, akik ebben részesültek.
Az első intelligenciateszteket ugyanis abból a célból fejlesztették ki, hogy mérni tudják a gyermekek iskolaérettségét. A múlt század elején, az általános iskolakötelezettség elterjedésének idején e tesztek segítségével határozták meg a gyerekek tanulási képességeit, és osztották őket külön osztályokba. Erre az IQ-tesztek valóban alkalmasak – kritikusaik szerint egyedül erre alkalmasak. A felnőtt életkorban nyújtott teljesítményt már sokkal kevésbé sikeresen jelzik előre (furcsa módon azonban a magyar Mensa tesztje éppen a későbbi teljesítményt jósolja jobban és az iskolait kevésbé).
– Az IQ-tesztek hasznosak bizonyos mentális és pszichiátriai betegségek diagnosztizálásában, de a képességeknek csak szűk spektrumát képesek mérni – nyilatkozta lapunknak írott e-mail üzenetében Robert Sternberg pszichológus, az amerikai Tufts Egyetem professzora. – Az intelligencia az én értelmezésemben az a képesség, amelynek segítségével célokat tudunk meghatározni és elérni abban a kontextusban, amelyben élünk.
Tehát ha azt tekintjük intelligenciának, amit az intelligenciatesztek mérnek, akkor e tesztek jól mérik az intelligenciát. Ez, bár nyelvi bűvészkedésnek tűnhet, sok pszichológus szerint mégis az intelligencia egyetlen elfogadható meghatározása. Az értelmesség fogalma, ahogy Vajda Zsuzsanna utalt rá, más a nyugati kultúrkörben és más egy közép-afrikai faluban vagy a riói favellákban. Robert Sternberg egy kenyai falu iskolájában tanuló gyerekeket vizsgálva megállapította, hogy bár a tanórákon rosszul teljesítettek, jól ismerték a környéken növő gyógynövények és bogyók felhasználási módjait. Bár az intelligenciát az iskolai előmenetellel szorosan összekapcsoló nyugati felfogás szerint ők kevéssé intelligensnek minősülnének, életük során azonban a környezetükben fellelhető növények és állatok felhasználását segítő gyakorlati tudásra valószínűleg sokkal nagyobb szükségük lehet, mint arra, hogy tudnak-e gyököt vonni. Hasonló jelenséget találtak brazil utcagyerekeknél. Bár a matematikaórán bukdácsoltak, az utcán már igen fiatalon képesek voltak sikeres üzleteket kötni, hitelezni és kamatot számolni.
Az IQ-tesztek által mérni hivatott tulajdonságok – a munkamemória nagysága, a logikai, az absztrakt gondolkodásbeli és a tanulási képességek – bizonyosan részei az „értelmességként” megnevezhető, de meghatározhatatlan tartalmú jellegzetességnek. Mindenképpen előnyünkre válik, ha e képességünk kifinomult, így érdemes tennünk azért, hogy gyermekünk intelligenciahányadosa minél nagyobb legyen. Mert valóban tehetünk érte – még a párválasztás után is. A kutatások eredményei szerint ugyanis az öröklött tényezők és a környezeti hatások körülbelül azonos mértékben határozzák meg a felnőttkori IQ-t. Az intelligencia szempontjából minél jobb génekkel rendelkezik a gyermek fogantatásakor, annál inkább függ a környezeti hatásoktól, hogy e képességek később valóban megjelennek-e nála. A környezeti tényezők nemcsak a nevelést és az iskolai oktatást jelentik, hanem minden hatást, amely kívülről éri a gyermeket. Kezdve a várandós anyuka táplálkozásától és dohányzásától, a szoptatás időtartamától (amely minél hosszabb, statisztikailag annál intelligensebb felnőtt válik a gyermekből) a gyermekbetegségekig.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.